AKREDITACE PRO DVPP I ŠABLONY

 

 

Všechny programy jsou akreditovány MŠMT pro Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

 

Platnost akreditace vzdělávací instituce "Mgr. Karla Maříková" (Čj. MSMT.887gl2l17) trvá do 10.4.2023.

 

Jsem rovněž držitelkou osvědčení NIDV "Lektor pro společné vzdělávání" (č. 16-53-22-02/9) ze dne 11. 1. 2017.

 

 
 

 

 

 

 

       

 

 

 

SEMINÁŘ "Vedení poradenského rozhovoru" 

Cílem semináře je profesionalizace obsahu a formy rozhovorů vedených ze strany poradenských pracovníků škol, respektive členů školních poradenských pracovišť, v pozici pomáhajících profesionálů.

Program vychází z dlouholetých zkušeností lektorky ohledně potřeb, požadavků a očekávání frekventantů proběhlých kurzů s podobnou tématikou nebo ze supervizních setkání:

 • Specifika a cíle poradenského rozhovoru
 • Časté obtíže a komunikační bariéry
 • Techniky a nástroje profesionální komunikace
 • Kazuistiky a příklady dobré praxe
 • Sebezkušenost

Lektorka: Karla Maříková 

Akreditováno MŠMT (Č.j.: 1334/2017-1-134 do 9. 4. 2020)                          

Účastnický poplatek: 900,- nebo dohodou při účasti větší skupiny

Místo konání: Praha, Brno, Ostrava (aktuální termíny) nebo dle dohody ve vaší škole

Přihlášení nebo dotaz: MÁM ZÁJEM

 

SEMINÁŘ "Rozhovor s rodiči žáka efektivně a profesionálně"

 • Prakticky orientovaný program s důrazem na sebezkušenostní a motivační složku. 
 • Pomáhá účastníkům poradit si s nejistotou, učí je zvládnout negativní emoce a upevnit zdravé sebevědomí. 
 • Současně představuje moderní nástroje a techniky vhodné pro vedení a strukturování profesionálního rozhovoru. 
 • Určen pro učitele všech typů škol, vychovatele, asistenty pedagoga.

Řekli o semináři

obsah (8 hodin)  

 -  zásady a pravidla profesionálně vedeného rozhovoru

 -  nejčastější úskalí a jejich zvládání

 -  techniky a nástroje

 -  příklady dobré praxe a sebezkušenost

lektorka Karla Maříková  -  VZDĚLÁNÍ A PRAXE V OBORU

Akreditováno MŠMT (Č.j.: 14812/2017-1-656 do 11. 9. 2020)

Účastnický poplatek: 800,- Kč

V případě akce ve vaší škole cena dohodou.

Přihlášení nebo dotaz: MÁM ZÁJEM  

 

SEMINÁŘ "Asertivní techniky pro učitele"

Cílem programu je seznámit učitele se základními principy asertivního přístupu, představit jim interaktivní formou tzv. asertivní práva, nabídnout v uceleném přehledu asertivní techniky a poté pomoci každému účastníku individuálně (cestou sebezkušenostních cvičení a sebereflexe) s ujasněním, které z asertivních technik může vhodně využít ve své vlastní praxi a které oblasti asertivního jednání by měl, resp. mohl u sebe posilovat především.

Každý účastník obdrží pracovní a učební materiál v rozsahu 20 stran.

Program      

a) Specifika asertivního jednání 

- pokusy o definici

- mýty o asertivitě

- projevy asertivního jednání

- pasivita, agresivita, asertivita

- manipulace a obrana před manipulací

b) Asertivní práva 

- práce s učebním textem

- cvičení, reflektování, diskuze

c) Asertivní techniky 

- přehled základních technik

- možnosti a vhodnost jejich uplatnění

- cvičení, reflektování, diskuze

d) Asertivní kritika 

- konstruktivní a nekonstruktivní kritika

- přijímání kritiky

- vyjadřování kritiky

- aktivní naslouchání

- reflektování

e) Kazuistiky a příklady dobré praxe 

- Vzhledem k interaktivní formě semináře je obsah tohoto bodu zařazován aktuálně a průběžně v rámci všech ostatních dílčích témat. Lektorka vždy reaguje na podněty, potřeby a dotazy účastníků vzdělávání, kteří si současně ujasňují, které asertivní dovednosti již úspěšně uplatňují, kde jsou jejich rezervy (limity), jakých chyb se případně dopouštějí, které techniky si chtějí osvojit a jaké dovednosti potřebují či chtějí posílit. 

lektorka Karla Maříková 

Akreditace: Akreditováno MŠMT pro DVPP

Účastnický poplatek: 800,- Kč

V případě akce ve vaší škole cena dohodou.

Přihlášení nebo dotaz: MÁM ZÁJEM

 

SEMINÁŘ "JAK VYUŽÍT SUPERVIZI PŘI VEDENÍ LIDÍ"

Cílem semináře je seznámit vedoucí pracovníky detailně s principy, formami a možnostmi využití supervize jako inovativní specifické formy celoživotního vzdělávání.


Vedle nástinu teoretických východisek a zásad supervizní práce je stěžejní část programu orientována prakticky. Účastníci získají přehled o konkrétních možnostech efektivního využití supervizních, případně intervizních setkání a rovněž se seznámí s četnými příklady dobré praxe.

Významnou součástí programu je sebezkušenostní složka, kdy v rámci workshopu proběhne ukázka supervizní práce s autentickými tématy, která představí sami frekventanti.

Program vychází z dlouholetých zkušeností lektorky a certifikované supervizorky v oblasti poskytování odborné podpory, vzdělávání a poradenství vedoucím pracovníkům a jimi vedeným týmům:

 • Co je supervize a komu je určena       
 • Metody a formy supervize                   
 • Předpoklady zdařilé supervize            
 • Bariéry úspěšné supervizní práce      
 • Kazuistiky a příklady dobré praxe      
 • Ukázka autentické supervizní práce  
Účastnický poplatek: 1900 Kč

Lektorka, supervizorka a koučka: Karla Maříková 

MÁM ZÁJEM

 

SEMINÁŘ "Společné vzdělávání prakticky a konkrétně I"

Vzdělávací program je koncipován tak, aby propojil informační a praktickou složku se složkou motivační. Kromě edukace v užším pojetí je kladen důraz na vytvoření bezpečného prostoru pro otevřenou diskuzi účastníků, sdílení jejich zkušeností, ale i pochybností či obav, a nacházení schůdných řešení.

Inovativnost (a velká ambice) programu spočívá v záměru podnítit zájem dosud méně motivovaných pracovníků škol o problematiku společného vzdělávání, případně přispět k pozitivní změně jejich postojů, a to cestou osvěty, větší informovanosti a příkladů dobré praxe.

Ostatním přináší seminář dostatek ověřených aktuálních informací, užitečných podnětů a kvalifikovaných odpovědí.

Program se podrobně zabývá 1. stupněm podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na program navazuje modul SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRAKTICKY A KONKRÉTNĚ II, který je zaměřen na 2. - 5. stupeň podpůrných opatření.

obsah (8 hodin)

Úvod do společného vzdělávání - motivační složka programu

Filozofie společného vzdělávání

Výklad právních předpisů

Kazuistiky a příklady dobré praxe

cílová skupina

Určeno ředitelům škol, výchovným poradcům, metodikům prevence, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, asistentům pedagoga.

2 lektorky současně

KARLA MAŘÍKOVÁ a speciální pedagožka KATEŘINA MOTALOVÁ

účastnický poplatek: 900,- Kč, v případě akce ve vaší škole cena dohodou

Přihlášení nebo dotaz: MÁM ZÁJEM

 

SEMINÁŘ "Společné vzdělávání prakticky a konkrétně II"

Vzdělávací program je koncipován jako navazující modul k programu Společné vzdělávání prakticky a konkrétně I (základní modul) nebo jako samostatný seminář pro pedagogické pracovníky, kteří jsou již obeznámeni s tématikou inkluzivního vzdělávání v rozsahu základního modulu.

Obsah semináře je zaměřen zejména na problematiku 2. - 5. stupně podpůrných opatření, úvodní část je ve stručnosti věnována souhrnným informacím týkajícím se úvodu do problematiky, výkladu právních předpisů a prvnímu stupni podpůrných opatření.

Vedle obecně platných informací ohledně právních norem a doporučených postupů tvoří významnou složku programu praktická část a řešení konkrétních případů, s nimiž se účastníci vzdělávání ve školách setkávají.

obsah (8 hodin) 

Filozofie společného vzdělávání a výklad právních předpisů

První stupeň podpůrných opatření

Druhý až pátý stupeň podpůrných opatření

Personální podpůrná opatření

Speciální učebnice, pomůcky a kompenzační pomůcky

Kazuistiky a příklady dobré praxe

cílová skupina

Určeno ředitelům škol, výchovným poradcům, metodikům prevence, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, asistentům pedagoga.

2 lektorky současně

KARLA MAŘÍKOVÁ a speciální pedagožka KATEŘINA MOTALOVÁ

účastnický poplatek: 900,- Kč, v případě akce ve vaší škole cena dohodou MÁM ZÁJEM

HOME


 

 

MLUVENÍ O PROBLÉMECH VYTVÁŘÍ PROBLÉMY. 

MLUVENÍ O ŘEŠENÍ VYTVÁŘÍ ŘEŠENÍ.

Steve de Shazer